Vedtægter for Brædstrup Humanitær Forening

§ 1  Foreningens navn er: Brædstrup Humanitær Forening

§ 2  Foreningens hjemsted er:
Industrivej 2, 8740 Brædstrup, Danmark.

§ 3  Som medlemmer kan optages alle, som har interesse for foreningens arbejde.

§ 4  Ejendomsselskabet Brædstrup Humanitær Forening ApS ejes af Brædstrup Humanitær Forening. Foreningens bestyrelse udpeger 2 direktører til at lede Ejendomsselskabet i overensstemmelse med foreningens formål, love og vedtægter. Direktørerne/direktionen må ikke foretage større eller usædvanlige økonomiske dispositioner uden først at konsultere og få accept af foreningens formand/bestyrelse.

§ 5  Foreningens formål er både nationalt og internationalt at:
•    Yde humanitær hjælp eller støtte humanitære tiltag.
•    Yde social hjælp eller støtte sociale tiltag.
•    Yde kulturel hjælp eller støtte kulturelle tiltag.

§ 6  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages  varsel med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes såfremt mindst   halvdelen af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden.
Afholdelse skal i så fald finde sted senest 4 uger efter at en sådan begæring er fremsat.

§ 7  Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen indeholder mindst følgende punkter:
1.    Valg af dirigent.
2.    Formandens beretning
3.    Regnskab ved kassereren
4.    Valg ifølge vedtægterne
5.    Næste års aktiviteter
6.    Prioritering af næste års aktiviteter
7.    Indkomne forslag
8.    Fastsættelse af næste års kontingent
9.    Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8  Foreningen tegnes af en bestyrelse bestående af 5 på generalforsamlingen valgte medlemmer. 
Bestyrelsen består af:
•    Formand
•    Næstformand
•    Kasserer
•    2 menige medlemmer                                  
Den daglige leder i Brædstrup deltager i bestyrelsesmøderne med stemmeret. Bestyrelsen udpeger den daglige leder.
Derudover deltager en repræsentant for hvert område i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, denne/disse udpeges af personalet i det enkelte område inden generalforsamlingen. Bestyrelsen kan invitere en frivillig med særlige kompetencer til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret.

§ 9  Bestyrelsens medlemmer vælges på og af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden og kassereren vælges på og af generalforsamlingen.
På ulige år vælges formand og 1 bestyrelses medlem.
På lige år vælges kasserer og 2 bestyrelses medlemmer.
På generalforsamlingen vælges yderligere for et år ad gangen:
2 suppleanter til bestyrelsen.
2 revisorer
1 revisor suppleant.                                                                                                                            Der kan stemmes ved fuldmagt. Max. 1 fuldmagt pr. deltagende medlem.

§ 10  Bestyrelsen holder møde efter behov.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder behov her for.

§ 11  Ved afstemninger er almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte afgørende.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Dette gælder ved såvel generalforsamlinger som ved bestyrelsesmøder.

§ 12  Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde inden kalenderårets udgang. Forslagene behandles på efterfølgende års ordinære generalforsamling.

§ 13  Regnskabsåret følger kalenderåret

§ 14  Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og opkræves det efterfølgende  år i januar måned til betaling den 15. februar. Kontingentet gælder for det kalenderår hvor det opkræves.

§ 15  Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut. Kassereren og formanden  forvalter foreningens midler,

§ 16  Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt, hvis der skulle blive underskud i foreningens midler.

§ 17  I tilfælde af foreningens nedlæggelse skal foreningens midler gå til velgørende     formål.

Vedtægterne senest ændret februar 2019